Copyright © 2017 Forum Media Polska. All rights reserved.

Pobierz

ZAPISZ SIĘ I POBIERZ
DARMOWY ARTYKUŁ

Zostaw dane i pobierz wyjątkowy artykuł

Artykuł pochodzi z czasopisma „Monitor Zamówień Publicznych”

Zgodnie z nową procedurą samooczyszczenia (self-cleaning) każdy wykonawca, wobec którego zachodzi jedna z przesłanek wykluczenia, ma prawo przedstawić dowody potwierdzające, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia.

  Self-cleaning – druga szansy wykonawcy

Autor: Paweł Granecki (radca prawny,
autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych)

jakie środki dowodowe wykonawca powinien zastosować w celu samooczyszczenia,

kto ma dokonać oceny, czy środki podjęte przez wykonawcę w celu dokonania samooczyszczenia były wystarczające,

jakie są możliwości zaskarżenia decyzji w przypadku negatywnej oceny podjętych środków w ramach self-cleaning.

Z artykułu dowiesz się:

Fix the following errors:
Hide